I.Общи положения

  1. Настоящите Общи условия за ползване („Общи условия“) имат за цел да уредят основните правила за ползване на интернет страницата www.vitalaiz.com („Интернет страницата“).
  2. Интернет страницата се поддържа от „ЯБИО ТРЕЙД“ ЕООД („ДРУЖЕСТВОТО“), ЕИК 202574476, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж-к Изгрев бл.43 вх.4 ет.4,
   адрес на местоизвършване на дейността: гр. Бургас, ж-к Лазур, бл.16-0, вх. А, ет. 1, имейл: office@vitalaiz.com, тел: +359877 89 32 30.

II.Изключване на отговорност

 1. ДРУЖЕСТВОТО полага всички усилия да се увери, че информацията предоставена чрез Интернет страницата е пълна и точна към момента на публикуването й. В случай на установени грешки и неточности в съдържанието на Интернет страницата или нейното функциониране, ДРУЖЕСТВОТО ще ги отстрани незабавно след тяхното установяване.
 2. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за пълнотата и точността на информация, която се съдържа в електронни връзки (хиперлинкове), до които се получава достъп чрез Интернет страницата, както и за друга информация, която може да бъде отворена по какъвто и да е пряк или косвен начин чрез Интернет страницата, но не се поддържа от ДРУЖЕСТВОТО.
 3. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от използването на информация, публикувана на Интернет страницата.
 4. ДРУЖЕСТВОТО не дава гаранция и не носи отговорност за наличието на вируси и други технически проблеми в Интернет страницата и/или в нейните приложения. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за каквито и да е вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от отварянето на Интернет страницата или на нейните приложения.

III. Интернет страницата – www.vitalaiz.com

  1. Интернет страницата има за цел да предостави най-общо информация за козметичните и естетични услуги предлагани от ДРУЖЕСТВОТО, както и обща информация за тяхната търговска дейност; актуални новини относно ДРУЖЕСТВОТО; текущи промоции на ДРУЖЕСТВОТО; съпътстващи дейности; възможности за работа и др.
  2. Информацията, публикувана на Интернет страницата, не е и не може да се счита за предложение за сключване на търговски сделки и не следва да се използва като основание за сключване на търговски сделки.
  3. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя, допълва и/или изменя предоставената информация по всяко време, в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО, както и при промяна на пазарните условия. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя, допълва и/или изменя Общите условия и при друга необходимост по негова преценка. ДРУЖЕСТВОТО ще публикува уведомление за съответните промени на Интернет страницата. Независимо от горното, ДРУЖЕСТВОТО препоръчва редовно да проверявате Общите условия за евентуални промени. Промените на Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.
  4. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да преустанови достъпа до Интернет страницата поради извършване на промени в нея, в Общите условия или в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО, промяна на пазарните условия, както и при друга необходимост по преценка на ДРУЖЕСТВОТО, за което потребителите ще бъдат уведомени.

IV. Права на собственост

Освен ако не е посочено друго, авторските права върху страниците и съдържанието, публикувани на този уебсайт на ДРУЖЕСТВОТО и материалите, използвани за него са собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Никоя трета страна няма лиценз или други права (например собственост, права на индустриална собственост или авторско право). Възпроизвеждането на страници или съдържание от този сайт е допустимо само за лични, информационни цели. Всяко друго възпроизвеждане или използване е строго забранено. Последващото използване на отличителните характеристики на ДРУЖЕСТВОТО (напр. брандове или лога) е изрично забранено, независимо от това дали символът ® или ™ се използва или не, и особено марката Vitalaiz.

Call Now Button